Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V našej realitnej kancelárii ALFA Reality berieme všetky naše zákonné povinnosti voči vám, teda našim klientom veľmi vážne. U nás sú vaše osobné údaje absolútne v bezpečí.

Realitná kancelária ALFA Reality Group, s.r.o., ďalej len „prevádzkovateľ“ zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÍSKANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ALFA Reality získava osobné údaje priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv.

ALFA Reality získava osobné údaje aj od osôb, ktoré poskytli svoje osobné údaje realitnej kancelárii dobrovoľne a zároveň jej udelili súhlas na ich spracovanie. Tento súhlas bol poskytnutý prostredníctvom tlačiva Súhlas so spracovaním osobných údajov, prostredníctvom tlačiva Záznam o vykonanej obhliadke, prostredníctvom našich webových stránok, e-mailom, iným osobitným súhlasom a pod.

ALFA Reality spracúva získané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz je kladený na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práv dotknutých osôb.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ALFA Reality spracúva osobné údaje na základe plnenia zmlúv a dohôd.

ALFA Reality spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením svojich zmluvných záväzkov a to najmä uzatvorenie a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov zmluvných strán sú nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie zmlúv a dohôd. Dotknuté osoby sú upovedomené o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, prípadne dohody. ALFA Reality tieto získané osobné údaje uchováva pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

ALFA Reality môže získané osobné údaje poskytnúť štátnym orgánom aj iným osobám, ak jej táto povinnosť vyplýva zo zákona (Slovenská obchodná inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány štátu a iné osoby v súlade so zákonom). ALFA Reality uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými predpismi.

ALFA Reality uchováva osobné údaje dotknutej osoby najviac po dobu trvania daného súhlasu, respektíve do jeho odvolania, prihliada sa na to, čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ALFA Reality môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, ktoré sú v priamom kontakte s dotknutými osobami a zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov. Tretími osobami sú realitní makléri pracujúci pre realitnú kanceláriu ALFA Reality, spolupracujúci právnici a právnické kancelárie, či partnerské zazmluvnené spoločnosti vykonávajúce IT služby.

Jednotlivý spracovatelia osobných údajov pre realitnú kanceláriu ALFA Reality spracúvajú tieto údaje výlučne na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. Realitná kancelária ALFA Reality pritom dbá na ochranu osobných údajov, ktoré sú poskytnuté spracovateľom.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba, ktorá je poskytovateľom svojich osobných údajov má právo vyžadovať od realitnej kancelárie ALFA Reality písomné potvrdenie, či spracováva alebo nespracováva jeho osobné údaje. Ak ich spracováva, tak má právo na získanie kópie týchto údajov („právo byť informovaný o spracúvaní“).

Ak dotknutá osoba zistí, že poskytnuté osobné údaje neboli poskytnuté jej pričinením, tak má právo vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek informácii o tom, kto tieto údaje poskytol („právo na prístup k osobným údajom“). Realitná kancelária ALFA Reality má právo účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré spracúva realitná kancelária ALFA Reality („právo na opravu“).

Dotknutá osoba má právo na výmaz svojich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich ALFA Reality spracúvala. Ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a ALFA Reality nemá iný právny základ na ich spracúvanie, prípadne ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu alebo ak sú tieto osobné údaje spracúvané nezákonne alebo ak sú predmetom spracúvania iné doklady obsahujúce osobné údaje, tak môže dotknutá osoba žiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“).

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov, napr. ak dotknutá osoba oznáme, že ALFA Reality spracúva jej nesprávne osobné údaje, tak v takom prípade môže žiadať o ich nespracuvávanie a to až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“).

Dotknutá osoba má právo na získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla realitnej kancelárii ALFA Reality v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a dotknutá osoba má právo na prenos týchto informácii ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technický možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“).

Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“).

Dotknutá osoba má právo namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti Delta Property, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť Delta Property nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti Delta Property s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“).

Dotknutá osoba má právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB O UPLATNENÍ SVOJICH PRÁV

Realitná kancelária ALFA Reality stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno reagovať na požiadavky dotknutých osôb k ich osobným údajom a to z dôvodu možného rizika zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Realitná kancelária ALFA Reality je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva v sídle konkrétnej spoločnosti ALFA Reality.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla konkrétnej spoločnosti ALFA Reality, pričom podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva e-mailom a to na adresu info@alfareality.sk.