spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Od 01.05.2021 nastala zmena vo vydržaní vlastníctva nehnuteľnosti

Pridané: 6.5.2021

Čo je to vydržanie nehnuteľnosti?

Je to spôsob získania nehnuteľnosti do vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa nehnuteľnosti stane vlastník a to po splnení určitých podmienok. Po novom už nebudú notári osvedčovať vydržanie, riešiť to budú už len súdy a advokáti.

Ako bude vyzerať proces vydržania vlastníctva?

 

1. Advokátsky prieskum a predpríprava

Ide o kľúčovú časť celého procesu, nakoľko v tejto etape musí advokát dôkladne vyhodnotiť predpoklady splnenia hmotno-právnych podmienok na vydržanie. V tomto prieskume musí advokát preveriť aké sú predpoklady pre vznik vlastníckeho práva, najmä oprávnenosť držiteľa, historické a právne súvislosti, spôsobilosť predmetu a navrhovateľa, možné nároky zo strán dotknutých osôb, plynutie lehôt a ich preukázanie a podobne. Zákon vyžaduje, aby bol navrhovateľ dobromyseľným držiteľom nehnuteľnosti najmenej 10 rokov.

Ak sú tieto podmienky splnené, tak advokát pripraví a podá na príslušný okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza písomný návrh na začatie konania o potvrdení vydržania. Súdny poplatok za návrh je 99,50 eur. V tomto štádiu súd posúdi dôvodnosť podania a ak je nekvalifikované alebo nie sú splnené podmienky na vydržanie, tak podanie zamietne. Ak súd podanie nezamietne, tak ho postúpi do druhej etapy vydržania – vyzývacie konanie. Zákon výslovne nevyžaduje účasť advokáta pri tomto prieskume a spísaní kvalifikovaného návrhu, ale jeho účasť je napriek tomu nezastupiteľná a môže výrazne zvýšiť úspech v celom procese vydržania a to najmä pri potrebe preukázať súdu, že prípadné námietky tretích strán sú nedôvodné.

 

 

 

2. Vyzývacie konanie

Táto časť konania prebieha priamo na súde. Ak ste boli doteraz úspešný, tak sú vydá vyzývacie konanie, aby mohli dotknuté subjekty voči Vášmu zámeru vydržať nehnuteľnosť uplatniť svoje námietky. Toto konanie zverejňuje súd v Obchodnom vestníku a následne ho doručí účastníkom konania, obci aj katastru, aby ten mohol vyznačiť informatívnu poznámku na liste vlastníctva.

Účastníkom konania je aj Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku. Tieto dva subjekty však môže v súdnom konaní zostať nečinné, ak sa ich predmetná nehnuteľnosť netýka. Oprávnené osoby môžu podať námietky voči Vášmu zámeru až do vydania uznesenia o potvrdení vydržania, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov. Námietky sa podávajú na súde, ktorý vyzývacie uznesenie vydal. Ak budú námietky nekvalifikované alebo oneskorené, tak súd ich zamietne.

 

3. Súdne prejednanie a rozhodnutie

Po podaní námietok môže súd vykonať šetrenie, ktorým overí tvrdené skutočnosti a to aj na pojednávaní. Ak sa preukáže, že podmienky vydržania nie sú splnené, tak súd návrh zamietne. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí sa oznamuje rovnako katastru za účelom výmazu zapísanej poznámky.

Ak sa podklady v návrhu na priznanie vlastníctva vydržaním preukážu, tak súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí vydržanie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúce vecnému bremenu. Vznik vlastníctva bude uvedený v samotnom súdnom rozhodnutí.

 

4. Zápis do katastra nehnuteľnosti

Ide o administratívnu časť. Súd doručí právoplatné rozhodnutie o potvrdení vydržania príslušnému katastru, ktorý vykoná zápis vlastníka do katastra nehnuteľnosti. Za vlastníka kataster zapíše osobu, ktorá preukázala vznik vlastníckeho práva vydržaním. Toto konanie je bez poplatku.

Touto novelou sa v podstate definitívne odoberá notárom oprávnenie vydávať osvedčenia o vydržaní vlastníctva. Dôvodom bolo opakované zneužite tohto inštitútu na úkor ústavnej ochrany vlastníckeho práva.