Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Daň z nehnuteľnosti sa podáva do konca januára

Pridané: 18.1.2022

Ak ste sa stali vlastníkom novej nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane, tak máte povinnosť podať daňového priznania za daň z nehnuteľnosti a to do konca januára tohto roka.  Ak ste sa ale stali vlastníkom nehnuteľnosti až k dátumu 2.1.2022, tak túto povinnosť budete mať až v roku 2023. 

Ide o miestnu daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Znamená to, že správcom dane nie je obec, či mesto, v ktorom máte ako fyzická osoba svoj trvalý pobyt alebo ako právnická osoba svoje sídlo.

 

Napríklad: Pán Martin má trvalý pobyt v Martine, ale byt vlastní v Nitre. Znamená to, že správcom dane je mesto Nitra.

K dani z nehnuteľnosti sú najznámejšie dva druhy daňových priznaní:

– priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva každý u koho vzniká u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti, či už nadobudnutej kúpou, darovaní, zdedením alebo dražbou,

– čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti v rovnakom katastrálnom území, ak dôjde k zmene druhu, či výmery pozemku, k zmene účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ide v podstate o oznámenie nových skutočnosti.

Potom sú to menej známe opravné (ak chcete opraviť v lehote svoje prvé priznanie) a dodatočné (ak chcete opraviť svoje predošlé priznanie po uplynutí lehoty na jeho podanie).

Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý kto:

– sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2022 je zapísaný v katastri nehnuteľnosti (rozlišuje sa len, či riadne alebo čiastkové – ak je to v rovnakom katastrálnom území),

– predal nehnuteľnosť a k 01.01.2022 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti,

– ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Znamená to, že ak ste v roku 2021 predali svoju nehnuteľnosť a k 31.12.2021 ste už neboli zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako majiteľ nehnuteľnosti, alebo jej časti, tak je potrebné podať v termíne od 02.01.2022 do 31.01.2022 čiastkové priznanie na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť platenia dane už mať ale nebudete.

O správnom stanovení termínu vzniku tejto daňovej povinnosti rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal predmetnú nehnuteľnosť z pôvodného majiteľa na nového majiteľa.

Ak ste kúpili nehnuteľnosť v roku 2021 ale vklad na katastri bol povolený až 02.01.2022, tak toto priznanie podávate až v ďalšom roku, teda do 31.01.2023. Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 v takomto prípade platí ešte pôvodný majiteľ.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, tak v takom prípade Vám vzniká táto daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti (schválenie príklepu súdom), respektíve v prípade dedenia je to prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve (rozhodnutie o dedičstve). V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda nie až v januári nasledujúceho roku. Zánik vlastníckych práv pri vydražení nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Napríklad: Pani Jana zdedila dom po otcovi, ktorý zomrel 5.5.2021 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané 7.10.2021. P. Jane teda vznikla daňová povinnosť dňa 1.11.2021 a keďže je povinné podať daňové priznanie do 30 dní, tak mala čas na jeho podanie do 30.11.2021.

Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

– daň zo stavieb

– daň z pozemkov

– daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 

 

Ak nedošlo vo Vašom vlastníctve k žiadnym zmenám, tak nemusíte podávať ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane Vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2022 podľa stavu k 01.01.2022.

Napríklad: Pani Eva predala stavebný pozemok v máji 2021 a v júni 2021 bol kupujúci zapísaný do katastra nehnuteľnosti ako nový vlastník. Znamená to, že pani Eve zaniklo vlastnícke právo, ktoré prešlo na nového vlastníka a tým pádom jej aj k 31.12.2021 zanikla daňová povinnosť. I keď musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale daň už platiť nebude.

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.

A na záver, lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 je do 31. januára 2022.